Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

Týmto udeľujem/e spoločnosti C&C Capital s.r.o, sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO 52 151 197  v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so spracúvaním osobných údajov (meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo, stav, e-mailová adresa).

  

Dotknutá osoba týmto súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a následnom kontaktovaní (osobne, telefonicky, SMS, e-mailom, prípadne inou dostupnou elektronickou formou). Spoločnosť C&C Capital, s.r.o. môže poveriť spracúvaním osobných údajov právneho zástupcu spoločnosti, zamestnancov a sprostredkovateľov spoločnosti C&C Capital, s.r.o. a v prípade záujmu o hypotekárny úver aj banku alebo hypotekárneho poradcu. Osobné údaje poskytnuté na základe tohto súhlasu budú použité len na účely uvedené vyššie po dobu nevyhnutnú na uskutočnenie obchodu a na povinnú archiváciu podľa zákona.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

  • Osobné údaje na vyššie špecifikované účely boli poskytnuté dobrovoľne
  • Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomným doručením žiadosti na adresu spoločnosti a tá je povinná prestať používať Vaše osobné údaje a zabezpečiť ich likvidáciu
  • právo na opravu nesprávnych, alebo neúplných údajov
  • odpis osobných údajov v zrozumiteľnej forme

 

Späť na hlavnú stránku